INFORMACJE DLA NAJEMCY

  

Zasady i tryb postępowania przy obsłudze interesantów

Interesanci przyjmowani są w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku Miejskiego Zarządu Nieruchomości przy ul. Świdnickiej 7B codziennie
w godzinach:

 • Poniedziałek, Środa, Czwartek    od 7.30 do 15.30

 • Wtorek                                         od 7.30 do 16.00

 • Piątek                                           od 7.30 do 15.00

Dyrektor przyjmuje we wtorki od godz. 9.00 do godz. 11.00 i od godz. 14.00 do godz. 16.00
Poza godzinami urzędowania czynny jest telefon nr 600 211 374 przyjmujący zgłoszenia awarii wymagających niezwłocznej naprawy.

UWAGA:
W dziale czynszów pok. 3 prowadzony jest zeszyt wzajemnej zamiany lokali mieszkalnych z którego mogą skorzystać zainteresowani zamianą lokatorzy.

 

Spłata zadłużenia

Osoby zainteresowane spłatą zadłużenia mogą:

1. WYSTĄPIĆ O ZAWARCIE POROZUMIENIA Z WIERZYCIELEM (MZN)

 • Celem wypracowania warunków porozumienia należy zgłosić się do Miejskiego Zarządu Nieruchomości z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 7B.

 • Decyzję w sprawie rozłożenia na raty zaległości pieniężnych z tytułu najmu lokalu lub bezumownego zajmowania lokalu, podejmuje Dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości.

 • Realizując warunki porozumienia w sprawie spłaty należności w ratach, uchronisz się przed rozwiązaniem umowy najmu oraz prowadzeniem postępowania sądowo-komorniczego.
  Uwaga: Zgodnie z § 8 pkt 2 Uchwały nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Świebodzice i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego jeżeli dłużnik:

 • nie spłaci należności pieniężnej w odroczonym terminie - należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od dnia powstania zadłużenia do dnia zapłaty włącznie.

 • nie spłaci którejkolwiek z rat - nie spłacona należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami, należnymi od dnia powstania zadłużenia do dnia zapłaty włącznie.

Szczegółowych informacji udziela: dział czynszów tel. (74) 664-01-22.

 

2. UBIEGAĆ SIĘ O UMORZENIE NALEŻNOŚCI CZYNSZOWYCH

Umorzenie należności czynszowych może nastąpić na wniosek dłużnika.

Wniosek winien zawierać:

 • oświadczenie o wysokości dochodów wszystkich pełnoletnich domowników wspólnie zamieszkałych i zameldowanych w lokalu.

 • oświadczenie majątkowe.

Druki wniosków można pobrać w dziale czynszów Miejskiego Zarządu Nieruchomości przy ul. Świdnickiej 7B lub na stronie internetowej MZN, w zakładce - „Dokumenty do pobrania”.

 

3. WNIOSKOWAĆ O DODATEK MIESZKANIOWY

Jednym z zadań Gminy jest pomoc osobom o niskich dochodach oraz osobom ubogim. Formą pomocy jest dofinansowanie do wydatków związanych z kosztami utrzymania lokalu mieszkalnego w postaci dodatku mieszkaniowego.

Wniosek do pobrania na BIP Urzędu Miejskiego , Wydział Gospodarki Mieszkaniowej (druk – wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego).

 

Stawki czynszu

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 164A/2019 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 18 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świebodzice, stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego od dnia 21 kwietnia 2019r. wynosi 4,26 zł.

Przy ustaleniu czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład zasobu, uwzględnia się lokalizację budynku i jego stan techniczny, lokalizację lokalu w budynku oraz układ funkcjonalny, stan i wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne i instalacje, które to czynniki wpływają na wysokość stawki jakościowej.
Stawka jakościowa dla każdego lokalu jest ustalana indywidualnie i uwzględnia następujące czynniki:

 1. podwyższające:
  a/ położenie budynku w centrum miasta: Rynek +5%
  b/ położenie budynku w zabudowie wolnostojącej +5%
  c/ położenie lokalu w budynku, uwzględniające izolację termiczną:
  1. piętro 1 i 2, z wyjątkiem poddaszy +5%
  d/ stan techniczny budynku:
  1. elewacja o podwyższonej izolacyjności termicznej (docieplona) +15%
  e/ inne elementy, takie jak: taras, loggia, balkon o pow. powyżej 3m2, indywidualny strych, dodatkowa piwnica - po +5% za każdy element, lecz nie więcej niż 3 elementy f/ dodatkowe pomieszczenie gospodarcze:
  1. za pomieszczenia do 4 m2 , bez względu na ilość pomieszczeń + 5%
  2. za pomieszczenia powyżej 4 m2 , każde po + 5%
  g/ typ ogrzewania:
  1. c.o. sieciowe, GCO etażowe bezobsługowe oraz inne gazowe +15%
  2. ogrzewanie elektryczne etażowe, zasilane z instalacji trójfazowej +15%
  3. c.o. etażowe na opał stały +10%
  4. piece oraz ogrzewanie elektryczne +5%
  h/ instalacja gazowa:
  1. dwa odbiorniki lub więcej +15%
  2. jeden odbiornik +10%
  3. odłączona instalacja w mieszkaniu, natomiast jest w budynku +5%
  i/ instalacja elektryczna:
  1. jeden odbiornik elektryczny inny niż ogrzewanie elektryczne, zasilany trójfazowo + 10%
  2. dwa lub więcej odbiorników elektrycznych innych niż ogrzewanie elektryczne, zasilane
  trójfazowo + 15%
  j/ łazienka w mieszkaniu:
  1. łazienka o kubaturze powyżej 8m3 +15%
  2. łazienka o kubaturze do 8m3 oraz łazienka w pomieszczeniu przynależnym +5%
  k/ pomieszczenie wc:
  1. w mieszkaniu +15%
  2. w budynku poza mieszkaniem lub w pomieszczeniu przynależnym, dla jednej
  rodziny + 5%
  l/ pomieszczenie kuchni:
  1. kuchnia z oknem lub aneks kuchenny +5%
  Łączna wielkość podwyżek nie może przekroczyć 100%
   

 2. obniżające:
  a/ położenie budynku na peryferiach miasta, tj. budynki przy ulicach: Ciernie 144, 150A, 157, Stanisława Moniuszki, Osiedle WSK, Solna i Leśna -5%
  b/ położenie lokalu w suterenie lub na parterze - na terenie całego miasta, z wyjątkiem budynków położonych przy ulicach: Bolesława Chrobrego 2 A-D, Osiedle Sudeckie 2 A i 2C, 3A-C, 3 A-F, Spokojnej 1A i 1C, Strzeleckiej 2, 6, 10, 12, 14, 20 -5%
  c/ instalacja wodno - kanalizacyjna:
  - brak instalacji w mieszkaniu -5%
  d/ instalacja gazowa:
  - brak możliwości doprowadzenia instalacji do lokalu - 5%
  e/ pomieszczenia wc:
  1. wc poza budynkiem -5%
  2. wc w budynku, poza mieszkaniem, dla wielu rodzin -5%
  f/ inne:
  1. zawilgocenie mieszkania parterowego (do czasu usunięcia wilgoci) -10%
  2. czasowe wyłączenie części mieszkania ze względu na konieczność przeprowadzenia remontu - 10%
  Łączna wielkość obniżek nie może przekraczać 40%

Remonty i modernizacje lokalu

Najemca może dokonywać w lokalu ulepszeń tylko za zgodą wynajmującego i na podstawie sporządzonej na piśmie umowy, określającej sposób rozliczeń z tego tytułu. Ulepszenia winny by wykonane pod nadzorem zarządcy, zgodnie z projektem oraz procedurami wynikającymi z prawa budowlanego i wg kosztorysu zaakceptowanego przez zarządcę.

Po dokonaniu ulepszeń przez najemcę, potwierdzonych protokołem odbioru prac, wynajmujący zmienia umowę i nalicza czynsz biorąc pod uwagę czynniki podwyższające standard lokalu.

Koszty dokonanych przez najemcę ulepszeń stanowią podstawę do obniżenia czynszu, lecz nie więcej niż 50%, aż do wyczerpania kwoty poniesionych nakładów, jeżeli ulepszenia podwyższyły stawkę jakościową.

 

  

    

     |  do góry  |