O NAS

  

Miejski Zarząd Nieruchomości w Świebodzicach jest jednostką budżetową, która powstała na mocy uchwały Rady Miejskiej nr IX/45/07 z dnia 20 marca 2007r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego w gminną jednostkę budżetową pod nazwą "Miejski Zarząd Nieruchomości w Świebodzicach".

Do zakresu działania Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Świebodzicach należy:

 1. Administrowanie budynkami oraz lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Świebodzice bądź pozostającymi w samoistnym posiadaniu Gminy, gminnymi obiektami użyteczności publicznej oraz innymi będącymi we władaniu Gminy, a w szczególności:
  a prowadzenie ewidencji budynków, lokali i obiektów, garaży i pomieszczeń gospodarczych oraz ogródków przydomowych,
  b prowadzenie rejestrów najemców lokali mieszkalnych i socjalnych oraz osób zamieszkałych w tych lokalach, a także najemców lokali użytkowych,
  c utrzymywanie budynków i lokali w należytym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym,
  d dokonywanie przeglądów technicznych budynków i urządzeń w terminach określonych przepisami prawa,
  e naliczanie opłat za najem lokali oraz windykacja należności,
  f prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych,
   

 2. Zawieranie umów na garaże, pomieszczenia gospodarcze, tereny oraz dzierżawę ogródków przydomowych,

 3. Prowadzenie remontów bieżących i kapitalnych, dokonywanie drobnych napraw i usuwanie awarii związanych z administrowaną nieruchomością,

 4. Prowadzenie pełnej dokumentacji technicznej i budowlanej związanej z remontami budynków, lokali i ich rozbiórką

 5. Przygotowanie i prowadzenie postępowań w sprawach udzielania zamówień publicznych związanych z administrowaniem nieruchomości,

 6. Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w obrębie administrowanych nieruchomości,

 7. Zawieranie umów cywilnoprawnych związanych z prowadzoną działalnością.

  

    

     |  do góry  |